bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Procedura odwoławcza od wyników rekrutacji

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola nr 2 w Radzionkowie.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem.
Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała
do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia, rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Przedszkola nr 2
w Radzionkowie odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.Opublikował: Dawid Tomczyk
Publikacja dnia: 27.05.2020
Podpisał: Ilona Tomczyk
Dokument z dnia: 27.05.2020
Dokument oglądany razy: 659