bip - biluletyn informacji publicznej
O przedszkolu » Koncepcja Pracy

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W LATACH 2013 – 2017

Koncepcja została opracowana z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych dzieci, specyfiki pracy  placówki oraz zidentyfikowanych oczekiwań środowiska lokalnego.

Koncepcja Przedszkola nr 2  na lata 2013 -  2017 została zmodyfikowana  z uwzględnieniem następujących kryteriów:

1/ Potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci:

Uwzględniając wyniki obserwacji i diagnozy dzieci stwierdza się:

 • Naturalna potrzeba zabawy, ruchu i ciekawości świata zewnętrznego
 • Wpieranie dziecka z problemami w nauce
 • Otoczenie opieką psychologiczno – pedagogiczną  dzieci z mikro defektami
 • Rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci

2/ Opinie rodziców oraz opiekunów dzieci:

 • Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w placówce
 • Właściwa organizacja pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej
 • Stworzenie dzieciom odpowiedniego klimatu
 • Dbanie o dobre wyposażenie przedszkola w sprzęty i pomoce dydaktyczne
 • Właściwa organizacja żywienia w przedszkolu

3/Opinie oraz potrzeby dzieci:

 • Zastępowanie” mamy i taty
 • Wyposażenie sal grupowych w przeróżne zabawki
 • Zabawa w ogrodzie przedszkolnym
 • Pomoc w czynnościach samoobsługowych
 • Przygotowywanie smacznych posiłków
 • Organizowanie różnych niespodzianek

4/ Potrzeby i możliwości środowiska lokalnego:

Uwzględniając wyniki rozmów z partnerami przedszkola:

 • Możliwość uczestniczenia przedszkolaków w życiu szkół podstawowych nr 1 i 2
 • Włączanie absolwentów przedszkola w sprawy  przedszkolu
 • Wymiana doświadczeń między nauczycielami szkół i przedszkoli
 • Możliwość uczestniczenia w życiu przedszkolnym uczennic LO w ramach innowacji pedagogicznej i wolontariatu
 • Uczestnictwo nauczycieli szkół podstawowych i LO w przedszkolnej  innowacji pedagogicznej
 • Możliwość prezentowania dorobku przedszkola w CK ,,Karolinka” oraz różnych uroczystościach lokalnych
 • Zapraszanie ludzi różnych profesji do przedszkola oraz wycieczki do lokalnych zakładów pracy
 • Możliwość promowania przedszkola w lokalnych mediach
 • Możliwość organizowania uroczystości przedszkolnych w LO, CK ,,Karolinka”

Analiza i modyfikacja koncepcji pracy przedszkola będzie dokonywana dwa razy w roku w czasie podsumowania pracy  na koniec pierwszego i drugiego półrocza. W procesie analizy, modyfikacji  będą brali udział: rada pedagogiczna,  przedstawiciele rodziców  oraz pracowników niepedagogicznych.

Autorami koncepcji pracy przedszkola są wszyscy pracownicy przedszkola, rodzice, partnerzy przedszkola oraz dzieci.

 Wizja i misja Przedszkola

„Przedszkole pod Topolą” to miejsce dobrej zabawy, poznawania wartości prawdy, dobra,  piękna, mądrości, tolerancji i uczciwości.”

Naszym największym dobrem jest dobro dziecka. 
Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju  na miarę  jego możliwości. 
Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych czuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób  oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

NASZE PRZEDSZKOLE:

 • Wprowadza dzieci w świat wartości uniwersalnych
 • Integruje oddziaływania wychowawcze domu i przedszkola i jest otwarte na ich potrzeby – partnerska współpraca
 • Wykorzystuje naturalną potrzebę zabawy dzieci, stwarzając takie sytuacje, które wyposażą dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej                                                      
 • Stwarza przyjazną, domową atmosferę oraz zapewnia optymalne warunki do rozwijania osobowości dzieci,
 • Stwarza atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której dziecko bawi się, uczy, nabywa umiejętności rozwijając swoją osobowość i aktywność wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata
 • Kształtuje i rozwija postawy twórcze swoich wychowanków, stosuje metody aktywne i techniki rozwijania zdolności twórczego myślenia
 • Uczy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka
 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia potrzeby środowiska, oferuje pomoc psychologiczną i logopedyczną
 • Wychowuje dziecko aktywne, wrażliwe, samodzielne  i radzące sobie z problemami
 • Podąża za indywidualnym tempem rozwoju dziecka, respektuje jego potrzeby, wspiera w dążeniu do samodzielności i niezależności

CELE SZCZEGÓŁOWE                                                                                                            

 • Prowadzenie przez wykwalifikowana kadrę nauczycielską zajęć zgodnych z wytycznymi podstawy programowej w sposób ciekawy, interesujący, zachęcający dzieci do współudziału i współtworzenia zajęć, zajęć pobudzających dzieci do aktywności, angażujących zarówno ich intelekt, jak i emocje.
 • Uwrażliwienie dzieci na uczucia i potrzeby innych, pomaganie im w budowaniu ich systemu wartości poprzez umożliwienie im podejmowania samodzielnych decyzji, oceniania decyzji i zachowań własnych, kolegów i koleżanek, fikcyjnych postaci. Tworzenie wewnątrzgrupowego kodeksu wzorowego przedszkolaka oraz tablicy, na której dzieci każdego dnia mają okazję ocenić swoje zachowanie lub zostać ocenionym przez nauczyciela i kolegów
 • Zapoznawanie dzieci z regułami życia w grupie, wdrażanie do samodzielności i umiejętności współżycia w grupie oraz współdziałania z innymi
 • Zapoznawanie dzieci z prawami i obowiązkami, światem wartości moralnych oraz  koniecznością ponoszenia konsekwencji swoich czynów
 • Pomaganie dzieciom w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, nietypowych, wspieranie dzieci w dokonywaniu samodzielnych wyborów, wytrwałym dążeniu do celu, doprowadzaniu swojej pracy do końca, samodzielnym kontrolowaniu swojej aktywności i emocji. Podejmowanie działań takich jak udział w konkursach, przeglądach prowadzonych w duchu rywalizacji „fair play”, dzięki którym dzieci uczą się radzić sobie w sytuacjach stresowych, taktownie cieszyć się ze zwycięstwa i z godnością znosić porażki.
 • Budowanie w dzieciach pozytywnego obrazu siebie, rówieśników i dorosłych, kształtowanie umiejętności prawidłowego komunikowania się z osobami w różnym wieku, o różnym statusie społecznym poprzez codzienne spotkania zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi w przedszkolu i poza nim
 • Kształtowanie pozytywnych reakcji dzieci na odmienność kulturową, wyznaniową, fizyczną, zapoznawanie ich z kulturą, tradycjami, językiem innych narodów, kształtowanie tolerancji na niepełnosprawność, rozwijanie umiejętności taktownego zachowania się w obecności osób odmiennych fizycznie.
 • Stwarzanie dzieciom możliwości częstego przebywania na świeżym powietrzu, zachęcanie do aktywności ruchowej w ogrodzie przedszkolnym, wprowadzanie dziecka w świat gier i zabaw zespołowych, z regułami.
 • Organizowanie zajęć dodatkowych związanych z aktywnością ruchową. Dbanie o codzienne czynności wpływające na wyrabianie u dzieci podstawowych nawyków higienicznych i zasad zdrowego stylu życia.
 • Zapoznawanie dziecka z otaczającym je światem przyrodniczym i społecznym poprzez organizowanie spacerów i wycieczek do punktów przyrodniczych np. ogródki działkowe, park na Księżej Górze oraz punktów usługowych np. sklepy, zakłady usługowe, wystawy, biblioteka.
 • Kształcenie w dziecku umiejętności odbierania sztuki i tworzenia jej poprzez stwarzanie możliwości uczestniczenia w przedstawieniach teatralnych, koncertach, zapraszanie do przedszkola ludzi trudniących się ciekawymi profesjami. Inicjowanie sytuacji, w których dzieci mogą zaprezentować swoje umiejętności wokalne, muzyczne, ruchowe. Proponowanie dzieciom ciekawych zajęć z zakresu plastyki, techniki i muzyki np. wykorzystywanie na zajęciach nietypowych materiałów i przyborów plastycznych, prowadzenie zajęć muzycznych z wykorzystaniem metody aktywnego słuchania muzyki, wprowadzanie dzieci w świat muzyki poważnej, stwarzanie możliwości do swobodnego posługiwania się własną wyobraźnią w czasie tworzenia prac plastyczno - technicznych  
 • Integrowanie dzieci ze wspólnotą lokalną i narodową oraz rodziców ze społecznością przedszkolną poprzez organizowanie różnorodnych, cyklicznych uroczystości i imprez przedszkolnych, a także zajęć otwartych. Włączanie rodziców w akcje prowadzone na terenie przedszkola. Zapoznawanie dzieci z tradycjami i kulturą regionu, a także ważniejszymi symbolami, tradycjami i świętami narodowymi.
 • Systematyczne obserwowanie zachowania i postępów dziecka- współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 • Dokonywanie obserwacji i diagnozy umiejętności szkolnych dzieci- organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami w celu przekazania im zgromadzonych informacji. Opracowanie i wdrożenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.
 • Budzenie w dzieciach ducha odkrywcy, poszukiwacza, osoby ciekawej świata, umiejącej samodzielnie zdobywać wiedzę, także z użyciem nowoczesnych urządzeń technicznych,  umiejącej jednocześnie zadbać o własne bezpieczeństwo w sytuacjach realnych i wirtualnych.

Prawidłową realizację wytyczonych celów zapewni ustalenie ramowego i szczegółowego rozkładu dnia,  Program Wychowania w Przedszkolu pt.: ,,Z zabawą w świat nauki” opracowany przez zespół nauczycieli,   programów do zajęć dodatkowyc,  projekty edukacyjne , właściwy dobór zasad,  metod i form pracy z dzieckiem oraz wytyczenie zadania kierunkowego i zadań szczegółowych do realizacji w danym roku szkolnym. Zadania obejmują nauczycieli i ich warsztat pracy, wychowanków oraz współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

ZASADY, METODY I FORMY PRACY

ZASADY: Akceptuj, toleruj, wspieraj - wydają nam się najwłaściwszymi określeniami i wskazaniami do pracy nauczyciela i determinuje ona codzienną naszą pracę .

METODY: Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawą formę jego aktywności tj. zabawę.

Do metod tych należą m.in.;

 • Metoda prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej – dziecięca matematyka – zabawy matematyczne mające na celu zapewnienia dziecku sukcesów w nauce matematyki
 • Metoda sylabowa prof. J. Cieszyńskiej, odimienna metoda czytania według I. Majchrzak
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne – zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku i ruchu
 • Opowieść ruchowa
 • Aktywne słuchanie muzyki według B. Strauss
 • Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza – zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji
 • Kinezjologia edukacyjna Dennisona – program ćwiczeń ruchowych, graficznych relaksacyjnych aktywizujących proces uczenia się
 • Relaksacja: techniki Jacobsona, Nortman
 • Burza mózgów, burza pytań – metoda aktywizująca, pobudzająca do aktywnego myślenia i działania

FORMY: praca grupowa, praca w małych zespołach, praca indywidualna. 

MODEL ABSOLWENTA  

Stawiane przez nas  cele i zadania zdążają do ukształtowania osobowości dziecka – przedszkolaka – człowieka. Absolwent przedszkola to:

 • PRZEDSZKOLAK GOTOWY DO KONTYNOWANIA EDUAKCJI W SZKOLE - wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji
 • PRZEDSZKOLAK WRAŻLIWY NA DOBRO I ZŁO - budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe
 • PRZEDSZKOLAK WYTRWAŁY -  kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek
 • PRZEDSZKOLAK OTWARTY NA KONTAKTY Z DOROSŁYMI I RÓWIEŚNIKAMI -  rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi
 • PRZEDSZKOLAK TOLERANCYJNY I PEŁEN AKCEPTACJI - stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych
 • PRZEDSZKOLAK SAMODZIELNY – kształtowanie czynności samoobsługowych
 • PRZEDSZKOLAK AKTYWNY I SPRAWNY RUCHOWO - troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych
 • PRZEDSZKOLAK CHĘTNIE ZDOBYWAJĄCY WIEDZĘ I DZIELĄCY SIĘ NIĄ -  budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych
 • PRZEDSZKOLAK UCZESTNIK KULTURY, ARTYSTA - wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne
 • PRZEDSZKOLAK PARIOTA I CZŁONEK WSPÓLNOTY LOKALNEJ - kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej
 • PRZEDSZKOLAK BEZPIECZNY I CIEKAWY ŚWIATA - zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

ROLA NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY

 • Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój.
 • Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.
 • Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie, metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.
 • Nauczycielki ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniają ich potrzeby i oczekiwania. Angażują rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane.
 • Poszczególne zespoły zadaniowe monitorują procesy zachodzące w przedszkolu i udoskonalają je z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i własnych doświadczeń. Dyrektor i nauczyciele dbają o sprawność systemu i właściwe wykorzystanie zasobów. Ponadto nauczyciele współpracują ze sobą na co dzień i prowadzą zajęcia koleżeńskie, dzielą się wiedzą i doświadczeniem w ramach WDN-u. Opiekunowie stażu i nauczyciele stażyści podejmują działania zaplanowane w podpisanych kontraktach.
 • Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

WSPIERANIE NAUCZYCIELI

 • Wspieranie nauczycieli w sytuacji wypalenia zawodowego
 • Szkolenia rad pedagogicznych
 • Szkolenia członków zespołów zadaniowych
 • Szkolenia nauczycieli w zakresie poszerzenia oferty edukacyjnej

SPOSOBY MONITOROWANIA OSIĄGNIĘC NAUCZYCIELI

Praca nauczyciela podlega ocenie przez dyrektora. Badanie osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 • Ankiet
 • Wywiadów ustnych i pisemnych  z nauczycielami, rodzicami
 • Obserwacji zajęć, uroczystości, programów artystycznych dzieci
 • Obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw
 • Analizę wytworów dziecięcych
 • Obserwację prowadzonej współpracy z rodzicami
 • Lustrację sal, tablic, wystawek prac
 • Arkuszy ocen pracy nauczycieli
 • Arkuszy samooceny
 • Analizy dokumentacji pedagogicznej
 • Innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela
 • Rozwoju zawodowego

ZAMIERZENIA DO DALSZEJ PRACY

W zakresie bazy:

 • Wymiana stolarki okiennej w całym przedszkolu
 • Wymiana wiatrołapu wejściowego w części gospodarczej przedszkola
 • Sukcesywne doposażenie ogrodu przedszkolnego w sprzęt rekreacyjny
 • Doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne

W zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców:

 • Skuteczne organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 • Wdrażanie innowacji pedagogicznej
 • Planowanie cyklicznych spotkań indywidualnych z rodzicami w celu wymiany informacji o dziecku

W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:

 • Wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania dodatkowych umiejętności
 • Zdobywanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć dodatkowych w celu wyeliminowania zatrudniania firm zewnętrznych
 • Zaangażowanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikacje
 • Doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystywaniem w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej 

W zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:

 • Kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania placówki i wymiany doświadczeń na temat pracy z dzieckiem (partnerzy przedszkola)
 • Współpracowanie z nauczycielami innych placówek w celu wymiany doświadczeń i poszukiwaniu nowych metod pracy (partnerzy przedszkola tj. Przedszkole nr 3, 4, Szkoły Podstawowe nr 1 i 2, LO w Radzionkowie)
 • Zapraszanie uczniów klas I na spotkania integracyjne w celu promowania pracy placówki i wymiany doświadczeń miedzy nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • Kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach, programach edukacyjnych ogólnopolskich i kampaniach społecznych
 • Kontynuowanie współpracy z organizacjami lokalnymi (partnerzy przedszkola)
 • Rozszerzanie współpracy z placówkami z innych krajów

 Załączniki służące ewaluacji koncepcji: 

 1. Sprawozdania z nadzoru pedagogicznego w latach 2013-2017 - wnioski z nadzoru.
 2. Wnioski z analizy procesów edukacyjnych przebiegających w przedszkolu  ze szczególnym uwzględnieniem procesów wychowawczych.