bip - biluletyn informacji publicznej
O przedszkolu » Koncepcja Pracy

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W LATACH 2013 – 2017

 Koncepcja została opracowana z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych dzieci, specyfiki pracy placówki oraz zidentyfikowanych oczekiwań środowiska lokalnego

 Koncepcja Przedszkola nr 2 na lata 2013 - 2017 w dniu 25.08.2016 aneksem nr 1/2016-2017 zostaje zmodyfikowana i Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2016-2017 została zatwierdzona i przyjęta do realizacji.

 TO NAS WYRÓŻNIA:


Do naszego przedszkola mogą uczęszczać zarówno dzieci pełnosprawne, 
jak i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Oferujemy pobyt 
w oddziale integracyjnym, rewalidację indywidualną, wczesne wspomaganie rozwoju oraz inne zajęcia specjalistyczne wynikające z opinii i orzeczeń wydanych przez właściwą poradnie psychologiczno – pedagogiczną. Grupa integracyjna jest mniej liczna (20 osób) od grup masowych (25 osób). 
W godzinach realizacji podstawy programowej (od 8:00 do 13:00) w grupie integracyjnej pracują równocześnie dwie nauczycielki: prowadząca grupę 
i współorganizująca kształcenie integracyjne (nauczyciel wspomagający), w zależności od potrzeb może być zatrudniona pomoc nauczyciela. W ramach działań wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych nauczycielki realizują zalecenia zawarte 
w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz w opiniach o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Dostosowują również metody i formy pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, umożliwiają wykonywanie stawianych przed nim zadań w jego indywidualnym tempie, w miarę potrzeby dzielą zadanie na etapy, sprawdzają stopień zrozumienia polecenia oraz dostarczają dodatkowej motywacji do podejmowania działań i doprowadzania pracy do końca. Wszystkie dzieci uczęszczające do naszego przedszkola wychowują się
w środowisku sprzyjającym kształtowaniu empatii, tolerancji, szacunku, zrozumienia, opiekuńczości, cierpliwości, wyrozumiałości i poczucia własnej wartości.W tworzeniu koncepcji pracy przedszkola uwzględniono następujące kryteria:

1/ Potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci:

Uwzględniając wyniki obserwacji i diagnozy dzieci stwierdza się:

 • Naturalna potrzeba zabawy, ruchu i ciekawości świata zewnętrznego
 • Wspieranie dziecka z problemami w nauce
 • Otoczenie opieką psychologiczno – pedagogiczną dzieci z mikro defektami
 • Stworzenie grupy integracyjnej
 • Zorganizowanie bazy lokalowej i materialnej do zajęć indywidualnych i zespołowych ze specjalistami
 • Rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci
 • Wspieranie rozwoju dzieci zdolnych
 • Wdrażanie do realizacji projektów edukacyjnych

 2/ Opinie rodziców oraz opiekunów dzieci:

 • Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w placówce
 • Właściwa organizacja pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej
 • Stworzenie dzieciom odpowiedniego klimatu
 • Dbanie o dobre wyposażenie przedszkola w sprzęty i pomoce dydaktyczne
 • Właściwa organizacja żywienia w przedszkolu
 • Przekazywanie informacji o dziecku i ważnych wydarzeniach przedszkolnych
 • Zapewnienie rodzicom możliwości uczestniczenia w zajęciach otwartych i uroczystościach przedszkolnych

3/Opinie oraz potrzeby dzieci:

 • Zastępowanie ”mamy i taty”
 • Wyposażenie sal grupowych w przeróżne zabawki
 • Zabawa w ogrodzie przedszkolnym
 • Pomoc w czynnościach samoobsługowych
 • Przygotowywanie smacznych posiłków
 • Organizowanie różnych niespodzianek

4/ Potrzeby i możliwości środowiska lokalnego:

Uwzględniając wyniki ankiet z partnerami przedszkola:

 • Możliwość uczestniczenia przedszkolaków w życiu szkół podstawowych nr 1 i 2
 • Włączanie absolwentów naszej placówki w życie przedszkola
 • Wymiana doświadczeń między nauczycielami szkół i przedszkoli
 • Współpraca z nauczycielami szkół podstawowych i LO w ramach przedszkolnej innowacji pedagogicznej
 • Możliwość prezentowania dorobku przedszkola w CK ,,Karolinka” oraz różnych uroczystościach lokalnych
 • Zapraszanie ludzi różnych profesji do przedszkola oraz wycieczki do lokalnych zakładów pracy
 • Możliwość promowania przedszkola w lokalnych mediach
 • Możliwość organizowania uroczystości przedszkolnych w LO, CK ,,Karolinka”
 • Współpraca z pracownikami Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tarnowskich Górach

Analiza i modyfikacja koncepcji pracy przedszkola będzie dokonywana dwa razy w roku w czasie podsumowania pracy na koniec pierwszego i drugiego półrocza. W procesie analizy, modyfikacji będą brali udział: rada pedagogiczna, przedstawiciele rodziców oraz pracowników niepedagogicznych.

Autorami koncepcji pracy przedszkola są wszyscy pracownicy przedszkola, rodzice, partnerzy przedszkola oraz dzieci.

Wizja i misja Przedszkola

„Przedszkole pod Topolą”

to miejsce dobrej zabawy, poznawania wartości prawdy, dobra,

 piękna, mądrości, tolerancji i uczciwości.”

Naszym największym dobrem jest dobro dziecka. Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju  na miarę  jego możliwości. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób  oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Nasze Przedszkole:

 • Wprowadza dzieci w świat wartości uniwersalnych
 • Integruje oddziaływania wychowawcze domu i przedszkola i jest otwarte na ich potrzeby – partnerska współpraca
 • Wykorzystuje naturalną potrzebę zabawy dzieci, stwarzając takie sytuacje, które wyposażą dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej
 • Stwarza przyjazną, domową atmosferę oraz zapewnia optymalne warunki do rozwijania osobowości dzieci,
 • Stwarza atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której dziecko bawi się, uczy, nabywa umiejętności rozwijając swoją osobowość i aktywność wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata
 • Kształtuje i rozwija postawy twórcze swoich wychowanków, stosuje metody aktywne i techniki rozwijania zdolności twórczego myślenia
 • Uczy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka
 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia potrzeby środowiska, oferuje pomoc psychologiczną i logopedyczną
 • Wychowuje dziecko aktywne, wrażliwe, samodzielne  i radzące sobie z problemami
 • Podąża za indywidualnym tempem rozwoju dziecka, respektuje jego potrzeby, wspiera w dążeniu do samodzielności i niezależności

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • Prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską zajęć zgodnych z wytycznymi podstawy programowej w sposób ciekawy, interesujący, zachęcający dzieci do współudziału.
 • Uwrażliwienie dzieci na uczucia i potrzeby innych, pomaganie im w budowaniu ich systemu wartości poprzez umożliwienie im podejmowania samodzielnych decyzji, oceniania decyzji i zachowań własnych, kolegów i koleżanek, fikcyjnych postaci. Tworzenie kontraktu wewnątrzgrupowego, regulującego właściwe normy zachowania.
 • Pomaganie dzieciom w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, nietypowych, wspieranie dzieci w dokonywaniu samodzielnych wyborów, wytrwałym dążeniu do celu, doprowadzaniu swojej pracy do końca, samodzielnym kontrolowaniu swojej aktywności i emocji. Podejmowanie działań takich jak udział w konkursach, przeglądach prowadzonych w duchu rywalizacji „fair play”.
 • Budowanie w dzieciach pozytywnego obrazu siebie, rówieśników i dorosłych, kształtowanie umiejętności prawidłowego komunikowania się z osobami w różnym wieku, o różnym statusie społecznym.
 • Kształtowanie pozytywnych reakcji dzieci na odmienność kulturową, wyznaniową, fizyczną.
 •  Stwarzanie dzieciom możliwości częstego przebywania na świeżym powietrzu.
 • Organizowanie zajęć dodatkowych związanych z aktywnością ruchową. Dbanie o codzienne czynności wpływające na wyrabianie u dzieci podstawowych nawyków higienicznych i zasad zdrowego stylu życia.
 • Zapoznawanie dziecka z otaczającym je światem przyrodniczym i społecznym poprzez organizowanie spacerów i wycieczek.
 • Kształcenie w dziecku umiejętności odbierania sztuki i tworzenia jej poprzez stwarzanie możliwości uczestniczenia w przedstawieniach teatralnych, koncertach, spotkaniach z ludźmi o ciekawej profesji.
 • Proponowanie dzieciom ciekawych zajęć z zakresu plastyki, techniki i muzyki z wykorzystaniem różnorodnych technik i metod.  
 • Integrowanie dzieci ze wspólnotą lokalną i narodową oraz rodziców ze społecznością przedszkolną poprzez organizowanie różnorodnych, cyklicznych uroczystości i imprez przedszkolnych, a także zajęć otwartych.
 • Systematyczne obserwowanie zachowania i postępów dziecka- dokonywanie obserwacji i diagnozy oraz przeprowadzanie analizy i oceny gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
 • Organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami w celu przekazania im zgromadzonych informacji.
 • Opracowanie i wdrożenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, w tym organizowanie w ramach potrzeb grupy integracyjnej.

Prawidłową realizację wytyczonych celów zapewni ustalenie ramowego i szczegółowego rozkładu dnia, Program Wychowania w Przedszkolnego pt.: ,,Nasze przedszkole” opracowany przez M. Kwaśniewską oraz W. Żaba- Żabińską, program wychowawczy pt.: ,,Żyję wśród innych” oraz programów do zajęć dodatkowych, projekty edukacyjne , właściwy dobór zasad, metod i form pracy z dzieckiem oraz wytyczenie zadania kierunkowego i zadań szczegółowych do realizacji w danym roku szkolnym. Zadania obejmują nauczycieli i ich warsztat pracy, wychowanków oraz współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

ZASADY, METODY I FORMY PRACY

ZASADY: Akceptuj, toleruj, wspieraj.

METODY: W ramach obowiązującej podstawy programowej wykorzystujemy między innymi metody:

 • Metoda prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej – dziecięca matematyka – zabawy matematyczne mające na celu zapewnienia dziecku sukcesów w nauce matematyki
 • Metoda sylabowa prof. J. Cieszyńskiej, odimienna metoda czytania według I. Majchrzak
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne – zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku i ruchu
 • Opowieść ruchowa
 • Aktywne słuchanie muzyki według B. Strauss
 • Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza – zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji
 • Kinezjologia edukacyjna Dennisona – program ćwiczeń ruchowych, graficznych relaksacyjnych aktywizujących proces uczenia się
 • Relaksacja: techniki Jacobsona, Nortman
 • Burza mózgów, burza pytań – metoda aktywizująca, pobudzająca do aktywnego myślenia i działania

FORMY: praca grupowa, praca w małych zespołach, praca indywidualna.

MODEL ABSOLWENTA

Stawiane przez nas cele i zadania zdążają do ukształtowania osobowości dziecka – przedszkolaka – człowieka. Absolwent przedszkola jest:

 • GOTOWY DO KONTYNUOWANIA EDUAKCJI W SZKOLE (ZNA LITERY I CYFRY, POTRAFI PRZECZYTAĆ PROSTE WYRAZY, ROZUMIE PODSTAWOWE SŁOWNICTWO W ZAKRESIE JĘZYKA OBCEGO, KTÓRE NABYŁ W TRAKCIE ZABAW Z WYKORZYSTANIEM JĘZYKA OBCEGO)
 • WRAŻLIWY NA DOBRO I ZŁO
 • WYTRWAŁY
 • OTWARTY NA KONTAKTY Z DOROSŁYMI I RÓWIEŚNIKAMI
 • TOLERANCYJNY I PEŁEN AKCEPTACJI
 • SAMODZIELNY
 • AKTYWNY I SPRAWNY RUCHOWO
 • CHĘTNY DO ZDOBYWANIA WIEDZY I DZIELENIA SIĘ NIĄ
 • UCZESTNIKIEM KULTURY
 • PARIOTĄ I CZŁONKIEM WSPÓLNOTY LOKALNEJ
 • BEZPIECZNY I CIEKAWY ŚWIATA

ROLA NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY

 • Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój.
 • Pedagodzy współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Tworzą atmosferę sprzyjającą zabawie i nauce.
 • Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie, metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.
 • Nauczycielki ściśle współpracują z rodzicami, uwzględniają ich potrzeby i oczekiwania.
 • Poszczególne zespoły zadaniowe monitorują procesy zachodzące w przedszkolu i udoskonalają je z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i własnych doświadczeń. Dyrektor i nauczyciele dbają o sprawność systemu i właściwe wykorzystanie zasobów.
 • Opiekunowie stażu i nauczyciele stażyści podejmują działania zaplanowane w podpisanych kontraktach.
 • Wszyscy pracownicy placówki współdziałają ze sobą.

WSPIERANIE NAUCZYCIELI

 • Wspieranie nauczycieli w sytuacji wypalenia zawodowego
 • Szkolenia rad pedagogicznych
 • Szkolenia członków zespołów zadaniowych
 • Szkolenia nauczycieli w zakresie poszerzenia oferty edukacyjnej

SPOSOBY MONITOROWANIA OSIĄGNIĘĆ NAUCZYCIELI

Praca nauczyciela podlega ocenie przez dyrektora. Badanie osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 • Ankiet
 • Wywiadów ustnych i pisemnych z nauczycielami, rodzicami
 • Obserwacji zajęć, uroczystości,
 • Obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw
 • Analizę wytworów dziecięcych
 • Obserwację prowadzonej współpracy z rodzicami
 • Lustrację sal, tablic, wystawek prac
 • Arkuszy ocen pracy nauczycieli
 • Arkuszy samooceny
 • Analizy dokumentacji pedagogicznej
 • Innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela
 • Rozwoju zawodowego

ZAMIERZENIA DO DALSZEJ PRACY

W zakresie bazy:

 • Wymiana stolarki okiennej w całym przedszkolu
 • Sukcesywne doposażenie ogrodu przedszkolnego w sprzęt rekreacyjny
 • Doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne, w tym również grupy integracyjnej

W zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców:

 • Skuteczne organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 • Wdrażanie innowacji pedagogicznej i projektów edukacyjnych
 • Planowanie cyklicznych spotkań indywidualnych z rodzicami w celu wymiany informacji o dziecku
 • Umożliwianie rodzicom spotkań na terenie przedszkola ze specjalistami
 • Umożliwienie rodzicom włączania się w życie przedszkola

W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:

 • Wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania dodatkowych umiejętności
 • Zdobywanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć dodatkowych w celu wyeliminowania zatrudniania firm zewnętrznych
 • Zaangażowanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikacje
 • Doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystywaniem w swojej pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej

 W zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:

 • Kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania placówki i wymiany doświadczeń na temat pracy z dzieckiem (partnerzy przedszkola)
 • Współpracowanie z nauczycielami innych placówek w celu wymiany doświadczeń i poszukiwaniu nowych metod pracy (partnerzy przedszkola tj. Przedszkole nr 3, 4, Szkoły Podstawowe nr 1 i 2, LO w Radzionkowie)
 • Zapraszanie uczniów klas I na spotkania integracyjne w celu promowania pracy placówki i wymiany doświadczeń miedzy nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • Kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach, programach edukacyjnych ogólnopolskich i kampaniach społecznych
 • Kontynuowanie współpracy z organizacjami lokalnymi (partnerzy przedszkola)
 • Rozszerzanie współpracy z placówkami z innych krajów

Załączniki służące ewaluacji koncepcji:

 1. Sprawozdania z nadzoru pedagogicznego w latach 2013-2017 - wnioski z nadzoru.
 2. Wnioski z przeprowadzanych ankiet i wywiadów.